УСЛОВИЯ
Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГРУПОВО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ :


І. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1. Предмет на настоящите общи условия се явява продажбата на туристически пътувания с обща цена, предоставяни от Туроператора и оформени в туристически ваучер на Туриста.Туроператорът поема задължението да извърши необходимото, за да подготви, обезпечи и осъществи Туристическото пътуване. Конкретните условия и сроковете за неговото извършване се указват в Договора за организирано туристическо пътуване, туристически ваучер (издава се след извършено пълно плащане) и евентуално съставени или издадени други документи, които се явяват неразделна част от сключения договор.
1.2. Понятията турист, туристически продукт, туристическа агентска дейност, туристически агент, туристически пакет, потребител на организирани пътувания с обща цена, основни туристически услуги и допълнителни туристически услуги се приемат в смисъла на Закона за туризма на Република България.
1.3. Основни дефиниции:
Турист – всяко физическо или юридическо лице, потребяващо основна и/или допълнителна туристическа услуга предоставена му от Туроператора или Туристически агент;
Туроператор – юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност и притежаващо валидно удостоверение за регистрация;
Туристически агент – юридическо лице, регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на агентска дейност и притежаващо валидно удостоверение за регистрация. ТА извършва посредничество при продажбата на организирани пътувания и туристически услуги на Туроператора;
Туристически ваучер – документ под отчетност, издаден от регистриран Туроператор, който удостоверява съществуването на договорни отношения между Туроператора и Туриста като потребител на туристическата услуга. Издава се за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран Туроператор итрябва да се предаде в мястото на настаняване на туриста.
Туристически пътувания - комплекс от основни и/или допълнителни туристически услуги по настаняване, транспортиране и хранене на Туристите, а също други услуги, в зависимост от целите на пътуването
Туристически продукт – съвкупност от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.
Потребител – всяко физическо или юридическо лице, което в качеството си на Турист е страна по Договора за Туристическо пътуване.
В настоящите Общи условия под дефиницията за Туроператор или Турагент се разбира Дружество с ограничена отговорност „Делта турс БГ” ООД.

ІІ. РЕЗЕРВАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ
2.1. Резервации по всички програми се приемат до изчерпване на свободните места. Записването е възможно по телефон, факс, електронна поща, в офиса на туроператора или чрез негови представители турагенти в страната. Резервацията се счита валидна са мо след сключване на Договора за организирано пътуване, внасяне на депозит и представяне на лични документи. Договорът може да бъде подписан или собственоръчно от потребителя на място – в офисите на туроператора, или чрез свой упълномощен представител, или с електронен подпис при записване по телефон и електронна поща.Ако потребителят не притежава такъв, може да потвърди след получаването на Договора по имейл и запознаването с условията по Договора или чрез обратен имейл до туроператора с маркер "Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване и доброволно предоставям личните ми данни за описаните цели".
2.2. Резервации се заплащат до 24 часа след потвърждение от страна на туроператора, ако не е упоменат друг срок в договора.
2.3. Направено плащане преди потвърждение на местата и изготвяне на договор не се счита за резервация и не гарантира участие в пътуването. В този случай туроператорът възстановява заплатената сума на потребителя.
2.4. За резервация се счита сключен договор между туроператoра и потребителя с направено авансово плащане в размер на 50% от общата стойност на пътуването. По- изключение, в програмата и Договора може да бъде фиксиран друг процент, но не по-малко от 30 % от стойността на основния пакет.
2.5. Доплащането до пълната стойност на пътуването се прави не по-късно от 30 дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменат друг конкретен срок . При записване в “последния момент” цялата сума се заплаща в момента на сключване на договора. Под „последен момент“ туроператорът разбира записвания, извършени след крайния срок за окончателни плащания по дадена програма.
2.6. Свободни места се запазват до 24 ч. Ако след този срок няма сключен договор или заплатена сума за аванс между потребителя и туроператора , местата се освобождават.
2.7. При неспазване на сроковете за пълно плащане, туроператорът има право да анулира договора едностранно, без предварително предупреждение. При това положение заплатените суми от потребителя не се възстановяват.
2.8. За изготвяне и сключване на договор са необходими следните данни – 3 имена на латиница по документ за самоличност, ЕГН, номер и валидност на лична карта/задграничен паспорт, актуални телефон за връзка и имейл . В случай на липсващи данни турператорът не носи отговорност за възможните произтичащи последствия .
2.9. Деца под 18 г., могат да пътуват самостоятелно или с придружител, само ако притежават валидна лична карта или задграниче н паспорт заедно с нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител/родители,които документи трябва да бъдат подготвени отговорно и добросъвестно преди пътуването. Декларацията+Акт за раждане в оригинал+ 2 копия от всеки документ се представят на граничните власти при напускане на България. В случай, че потребителят не представи или представи неправилно попълнена декларация или друг документ, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, туроператорът продължава изпълнението на програмата с останалата част от групата и не дължи неустойки на потребителя за непроведеното пътуване.
2.10. Лица от други националности, пътуват с валиден документ за самоличност, придружен от допълнителни разрешителни/визи в зависимост от индивидуалните изисквания на държавата.
2.11. В случай, че за пътуването има изискване за визов режим, потребителят е длъжен да си осигури виза, като туроператорът съдейства и посредничи за издаването.
2.12. Нови резервации се приемат по актуални цени към момента на сключване на договора. В случай на следващи промени на цените,стойността по договора е гарантирана и не се променя. Използва се принципа на „заварено положение”.
2.13. Обявените цени на програмите са актуални към момента на записване.
2.14. Децата до 12г. ползват отстъпка за дете, само в случай, че са настанени в стая с 2-ма възрастни/ 2-ма пълноплащащи в едно помещение.
2.15.При настаняване на 1 възрастен с 1 дете до 12 г . настаняването е валидно като за 2 –ма възрастни.
2.16. Трети възрастен настанен в двойна /тройна стая не се гарантира, че третото легло в стаята е редовно. Възможно е то да бъде допълнително, като в повечето случаи е тип разтегателен диван.
2.17. Туроператорът приема резервации за настаняване с опция за възможна комбинация ,но не гарантира осигуряването на турист за комбинация. В случай че до 30 дни преди отпътуването няма записан друг турист, подходящ по пол за комбинация, потребителят е длъжен да доплати за настаняване в единична стая и това обстоятелство не може да бъде основание за анулиране на резервация и възстановяване на заплатената сума.
2.18. В случай на отказ от пътуването от страна на потребителя, той е в режим на анулация по съответната програма.
2.19. Отстъпки за групи се ползват при 15 и повече записани туристи и се договарят индивидуално.
2.20. Туроператорът си запазва правото на промяна на цените на пътуванията, след сключване на договор съгласно Закона за Туризма, случаите, когато възникне някое от следните непредвидими обстоятелства: такса гориво, летищни и пристанищни такси, данъчни ставки, цени на горивата, инфлация над 1% отклонение спрямо момента на сключване на договора, промени в обменния валутен курс, повишаване на стойността на пътуването поради недостигнат минимален брой туристи, като за това уведоми своевременно клиента в писмена форма. Максималното допустимо увеличение на цените е 10%. Това увеличение не може да бъде причина за анулация на резервацията от страна на потребителя.


III. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ, РЕД И НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ
3.1. Туроператорът приема плащания в брой, с кредитна/дебитна карта,по банков път на посочената в договора сметка в лева .
3.2. Разплащанията за предоставените туристически услуги се извършват от Туриста в левове:
В левовата равностойност на $ - USA (щатския долар) или € евро, по официалния курс на БНБ към деня на плащането.В случай на растеж на курса на $ - USA (щатския долар) или € евро към лева, по официалния курс на БНБ с повече от 1% (един процент), Туроператорът си запазва правото да изменя цената на туристическото пътуване. Заплащането се извършва в офис на Туроператора, респективно Турагента, в същия или най-близкия град, по банков път или с кредитна карта.
3.3.В случай на неспазване от Туриста на сроковете за заплащане на предоставените от Туроператора туристически услуги и организирани пътувания, последният има право да анулира резервацията, като събере дължимата неустойка, съгласно анулационните срокове обявени от Туроператора.
3.4. Цените за всяко Туристическо пътуване включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. Туриста е длъжен да заплати крайната обща цена, обявена в програмата. Всички допълнителни услуги, които не са включени в общата цена се указват в програмата и се заплащат от Туриста само в случай, че същият желае да се възползва от тях. В случай на плащане по банков или електронен път Туриста следва да посочи банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на България е за сметка на агенцията, а извън България - за сметка на възложителя.
3.5. При плащане с кредитна карта сумата се завишава с 2% за банкови такси.

І­V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРИСТА
4.1. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на Туроператора като представи необходимите документи, за осъществяването на Туристическото пътуване.
4.2. Туристът е в задължението си лично да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р България.
4.3. Туристът има право, в месечен срок преди началото на пътуването, да прехвърли своите права и задължения по договора на трето лице, като уведоми писмено в тридневен срок Туроператора и остава солидарно отговорен за всички произтичащи задължения. В тези случаи, наред с други възможни разходи, се дължи на Туроператора административна такса за прехвърлянето, в размер на действителните разходи, но не по-малко от 20 лв.
4.4. С подписването на Договора за организирано пътуване Туристът декларира, че преди сключването на договора, Туроператорът му е предоставил достатъчно информация за паспортния и визовия режим на зържавите, в която/които ще пребивава, а така също, че са му дадени препоръки за правилата на поведение и лична безопасност по време извършването на пътуването.
4.5. При промяна в цената на пътуването Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Туриста за промяната в общата цена в срок от 2 дни след възникване на обстоятелствата по чл. 2.20. от Общите условия.
4.6. Туристът има право:
4.6.1. да приеме промяната в общата цена в срок от 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума.
4.6.2. да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от туристическото пътуване в срок от 3 дни след като бъде информиран.
4.6.3. в случай на отказ от пътуването Туристът има право: да приеме предложеното му от Туроператора друго пътуване от същото качество, ако има такова отправено предложение от страна на Туроператора; да приеме друго туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като разликата му бъде възстановена от Туроператора; да получи обратно в срок от 7 дни след писмения отказ цялата сума платена на Туроператора по банков път.
4.7. Туристът отговаря лично за редовността, валидността и точното оформление на своя документ за самоличност по време на пътуването.
4.8. Туристът има всички права, предвидени в ЗТ, включително да приеме или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетения, когато Туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора. Ако измененията на Туристическото пътуване, осъществени до неговото начало, са писмено съгласувани между страните, то претенции по изменението на условията на пътуването Туроператорът не приема и не носи отговорност. В тези случаи влизат в сила условията, изложени в чл. 4.6.1., чл. 4.6.2. и чл. 4.6.3. от Общите условия.
4.9. Туристът е длъжен да заплати стойността на Туристическото пътуване в уговорените срокове.
4.10. Туристът заплаща допълнителните услуги, невлизащи в стойността на туровете, отделно. Същите са указани в програмата, която се предоставя на туриста на етап „резервация”
4.11. С подписването на Договора за организирано пътуване, Туристът декларира, че е запознат подробно с всички дейтайли по програмата за пътуването и ги приема, както и предложената от Туроператора обща цена.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА ВЪВ ВРЪЗКА С ВИЗИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ЗАСТРАХОВКИ
5.1. Изискванията за издаване на визи следва да бъдат препотвърдени от Туропертора, към момента на резервация.
5.2. Туроператорът предоставя на Потребителя лист с необходимите документи и оказва пълно съдействие за получаване на виза, но не носи отговорност при отказ. Издаването на визи за съответната държава е в компетенцията единствено на съответната дипломатическа, консулска или друга служба и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ , в сила са стандартни анулационни условия и срокове. Заплатената такса за разглеждане на документите за виза не се възстановява.
5.3. Туроператорът не носи отговорност за промени в изискванията за издаване на визи за съответната страна.
5.4. Ако не притежава българско гражданство, Потребителят е длъжен да се усведоми за възможни рестрикции и визов режим на страната, до която пътува, както и да подготви необходимите за пътуването си документи.
5.5. Туроператорът не носи отговорност в случаите, когато граничните власти откажат достъп на Потребителя до съответната страна, поради независещи от него причини – изгубени, невалидни документи или забрана за посещение на страната.
5.6. В горния случай завръщането в България е за собствена сметка на Туриста и Туроператорът не възстановява средства за неконсумирани услуги.
5.7. Туроператорът сключва за сметка и от името на Потребителя, Медицинска застраховка „ Помощ при пътуване” при оторизиран застраховател.
5.8.Застраховката се сключва в съответствие с чл.82. и чл.83 от Закона за Туризма.
5.9. Потребителят има право да откаже сключването на Застраховката „ Помощ при пътуване”, като заяви отказа си в писмен вид пред туроператора,и предостави копие от съществуваща полица, покриваща периода на пътуването.
5.10. Застраховката „ Помощ при пътуване” не покрива разходи за лечение на хронични заболявания, разходи за бременност и евентуални настъпили усложнения или аборт и други, извън покритието на застраховката.
5.11. Туристи навършили 65г. задължително доплащат за завишен риск по застраховката.
5.12. При настъпване на застрахвателно събитие, Потребителят е длъжен да информира въможно най-бързо асистънс компанията на Застрахователя. Телефоните се съдържат в Инфо пакета за пътуването или при Водача придружител.

VI. АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОР И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО
6.1. При резервация по ранни записвания, специални оферти с намалени цени, промоционални оферти всяка страна може да анулира участието си по този договор в срокове считани от обявения ден на отпътуване, срещу съответната неустойка.
6.1.1. До края на текущия работен ден - без неустойка
6.1.2. 90 и повече дни – страните дължат само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и др.
6.1.3. от 90 до 60 дни- 20% от договорираната сума.
6.1.4. от 59 до 45 дни - 50 % от договорираната сума.
6.1.5. от 44 до 31 дни- 80 % от договорираната сума.
6.1.6. При отказ на пътуването в срок по-малък от 30 дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
6.2. При резервация по редовни цени, без специални намаления и отстъпки, всяка страна може да анулира участието си по този договор в срокове считани от обявения ден на отпътуване, срещу съответната неустойка:
6.2.1. До края на текущия работен ден - без неустойка
6.2.2. 60 и повече дни- страните дължат само фактически направени разходи за самолетни билети, хотелски резервации, застраховки, визи и др.
6.2.3. от 59 до 45 дни - 30 % от договорираната сума.
6.2.4. от 44 до 35 дни - 50 % от договорираната сума.
6.2.5. от 34 до 31 дни - 80 % от договорираната сума
6.2.6. При отказ на пътуването в срок по-малък от 30 дни преди обявения ден на пътуването, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 100 % от договорираната сума.
6.3. Отказ от пътуване се извършва в писмена форма, лично от Потребителя.
6.4. Ако по желание на Потребителя трябва да бъдат предприети промени в договора или условията на пътуването след неговото подписване, той заплаща на Туроператора направените допълнителни разходи. При незначителни промени се начислява само такса за обработване в размер на 20 лева общо за резервацията.
6.4.1 В случай на невъзможност да пътува, е възможно потребителят да преотстъпи пътуването на трето лице, като уведоми веднага Турператора за настъпилите промени, в писмен вид, съдържащ всички необходими данни за промяната.
6.4.2. Промени могат да се правят не по-късно от 15 работни дни преди датата на отпътуване. Прехвърлянето става факт с подписване на нов договор между третото лице и Туроператора или чрез Анекс към основния договор. Смяната може да бъде отказана, ако другото лице не отговаря на изискванията за пътуването или ако участието му е в противореч ие със законови разпоредби, с морала или ако не бъдат заплатени допълнителните разноски, възникнали в следствие на промяната .
6.4.3 Потребителят е солидарно отговорен с третото лице пред Туроператора за изпълнение на задълженията по договора.
6.4.4. Третото лице декларира при сключването на договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
6.4.5. При преотстъпване на места по договор се дължат следните такси:
6.4.5.1. По самолетни програми се заплаща такса смяна на имена за самолетен билет . Стойността се уточнява индивидуално в зависимост от авиокомпанията по конкретното пътуване (респективно закупени билети за ферибот/ влак и т.н ).
6.4.5.2. По автобусни програми се заплаща такса в размер на 30 лв за всеки пътник.
6.4.6. При закупуване на самолетен билет сумата по резервацията се заплаща в пълен размер след потвърждение на резервацията. Потвърдената цена за самолетен билет е свързана с моментното му издаване. В случаи на промяна се калкулират разходи, които се заплащат допълнително и зависят от политиката на съответната авиокомпания.
6.4.6.1. При отказ от пътуване от страна на Потребителя за вече издаден самолетен билет суми не се възстановяват, без значение колко време остава до датата на полета.В отделни случай, ако авиопревозвача възстанови известна сума за летищни или други такси, те се възстановяват на Потребителя в пълен размер. Суми за самолетни билети, летищни такси и багаж от нискотарифни авиокомпании не подлежат на възстановяване от Туроператора. Същите условия важат и когато билета на нискотарифната компания е част от организирано пътуване с обща цена.
6.4.6.2. Всеки билет е обвързан с конкретни условия за ползване, неустойки за промяна на име, дата, полет и други условия, валидни за конкретния авиопревозвач.
6.4.6.3. Цената на летищните такси подлежи на препотвърждение до издаване на билета, като може да се повишава или понижава многократно, за което Туроператора не носи отговорност. Туроператора е длъжен да уведомява Потребителя за всяка промяна, който от своя страна се задължава да заплати разликата.
6.4.6.4. Това важи и за цялостната цена когато полетите се комбинират и с наземен транспорт. Всички промени по резервацията се документират писмено.
6.4.6.5. Обявените горивни такски от авиопревозвачите се заплащат задължително от Потребителя по дадено пътуване, като заплащането на същите не може да бъде предпоставка за отмяна на пътуването.
6.5. Туроператорът има право без предупреждение да анулира договора при неспазване на договорените срокове от страна на потребителя.
6.6. Възстановяване на суми по анулирани резервации се извършва в срок от 14 дни след като потребителят е предоставил банкова сметка с всички необходими банкови реквизити за получаване на сумата. Суми в брой се изплащат по изключение само след предварително потвърдена договорка единствено и само в офисите на туроператора.
6.7. Туроператорът има право да анулира без предупреждение и неустойка за анулация резервацията, преди и по време на пътуването на всяко лице, чието поведение според нас или оторизирани наши представители или местни органи на реда, причинява опасност, стрес, вреди, гняв, създава неудобство на други клиенти, служители и партньори на Туроператора. При анулация по време на пътуването, Туроператора не възстановява никакви суми за услуги, които не са използвани. Решението за невъзстановяване на разходи се придружава от протокол за случилото се, подписан от присъствали оторизирани лица и туристи.
6.8. При анулация на резервации, от страна на Туроператора или Потребителя, платени чрез ваучер от сайтове за групово пазаруване, стойността на ваучера не се възстановява.
6.9. За изпълнението на всяко едно групово пътуване, независимо със самолет или автобус, е необходимо да има записани минимален брой туристи. За самолетните почивки и екскурзии минималния брой записани е 10 туриста , ако не е посочено друго. За автобусните екскурзии минималният брой записани е 30 туриста ,ако не е посочено друго .При по малък брой записани пътуването се анулира в срок до 15 дни преди датата на отпътуване, освен ако не е посочено друго за конкретната програма.
6.10. Възможно е пътуването да бъде осъществено, въпреки недостигнат минимален брой туристи, по решение на Туроператора и с преизчислена цена и променени условия. Цената може да бъде преизчислена с до 10% от първоначално договорираната. В този случай Туроператорът информира Потребителя за настъпилите промени в обстоятелствата и увеличението, до 15 дни преди отпътуване, писмено. Потребителя е длъжен да приеме или откаже промените, като отговори до 24 часа от получаване на информацията от Туроператора. Липсата на писмен отговор се счита за информирано съгласие и приемане на промените от страна на Потребителя.
6.11. Сумата по анулирани пътувания се възстановява в съответствие с чл.6.6 от общите условия.
6.12. Изключение са случаите в членове от 6.4.5 до 6.4.6 и по-специално касаещи точка 6.4.5.1, 6.4.5.2, 6.4.6.1 и 6.4.6.2. от настоящите Общи условия.
6.13. В случай, че Потребителя прекрати пътуването си преждевременно, по собствено желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай Потребителя не може да има претенции за частично и цялостно възстановяване на платените суми и услуги.
6.14. В случай ,че Потребителят не се яви в деня на отпътуване не може да има претенции за частично или цялостно възстановяване на платената сума.
6.15. Туроператорът си запазва правото на промяна на всяко пътуване от програмния лист, като не дължи компенсация на потребителите. Всички промени влизат в сила от момента на обявяването им и са валидни за нови резервации.
6.16. При организирани групови пътувания Туроператора си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите, когато това се налага за по-добро им протичане, или го налагат обстоятелства извън контрола на Туроператора – като трафик, неподходящи метеорологични условия, масови събития и празници в дадената страна, възможности и промени от страна на фирмата-партньор по обслужването в чуждата държава, възникнали форсмажорни обстоятелства.

VII ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПЪТУВАНЕ, ПРЕДВИЖВАНЕ, ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА И ПРАВИЛА И ОТГОВОРНОСТИ
7.1.АВТОБУСНИ ПОЧИВКИ И ЕКСКУРЗИИ
7.1.1. Туроператорът използва наемен автобусен транспорт от лицензирани транспортни фирми за превози на пътници съгласно разпоредбите на ЕС. В зависимост от размера на групата се пътува със следните автобуси:
7.1.2. група до 18 туриста – 7 метров минибус Ивеко Дейли, Мерцедес Спринтер или друг подобен с 20 пътнически места.
7.1.3. група от 19 до 31 туриста– 9 метров автобус Ивеко 100, Кинг Лонг, Темза или подобен с 32 места.
7.1.4. група от 32 до 55 туриста – 12 метров автобус Мерцедес, Кинг Лонг, Неоплан, Сетра,Бова или подобен до 58 пътнически места.
7.2.1. По някои маршрути има опция за доплащане за самостоятелна двойна седалка или предни места в автобуса. Точни цени и условия за възползване от тази възможност са упоменати в конкретните оферти и се отразяват в договора за пътуването..
7.2.2. Деца под 5 годишна възраст и техните спътници, бременни жени , възрастни хора над 75 години, се настаняват на предни места приоритетно, независимо от датата на записване.
7.2.3.Автобусът не отпътува, докато не заемат всички пътници своите отредени места.
7.2.4.В случай на отказ, от страна на Потребителя, да се настани на определеното място, Туроператорът има право да го отстрaни от пътуването.
7.2.5.Местата в автобуса се определят по ред на записванията и дата на сключване на договора, освен ако към офертата не е описано друго и с изключение на т.7.2.1 и 7.2.2 .
7.2.6. Туроператорът и превозвачът разрешават използването на детски седалки в автобусите, но не предлагат такива. Ако потребителя желае , може да ползва собствена. Използването на самостоятелна седалка от деца в автобусите е задължително, независимо от възрастта им. Контрола на състоянието на детето по време на пътуването е изцяло задължение на придружаващия го турист.
7.2.7. Всеки Потребител има право да постави в автобуса следния багаж: - 1 брой куфар пътуващ в багажно отделение, с тегло до 25 кг - 1 брой ръчен багаж, който да пътува в багажниците над пътниците. Размерът на багажа трябва да е, не по-голям от туристическа раница и да се побира в отделението над пътника. В случай че багажът не се побере, водачът на автобуса има право да го постави в багажника на автобуса.
7.2.8. Допълнителен багаж извън описания в т.7.2.7 се таксува по 30 лв за всеки брой, на място при отпътуване от шофьора на автобуса.
7.2.9. Храненето и консумирането на алкохол, както и пушенето по време на пътуване в автобусите е абсолютно забранено. За целта се правят почивки на всеки 2-3 часа според маршрута. Изключение се прави само за деца до 6 г. консумиращи сухи храни. Консумирането на други напитки е разрешено като всички щети , произтекли от изсипани напитки се заплащат на шофьора на място. Туроператора има право да отстрани от пътуването Туристи в нетрезво състояние, причиняващи неудобство на останалите пътници.
7.2.10. Места на първи и втори ред в автобуса срещу допълнително заплащане може да се ползват единствено и само ако това изрично е уточнено в кокретната оферта.
7.2.11. Местните трансфери обединяват превозването на група туристи. Възможно е групата туристи да пристига с различни полети / автобусни совалки и това да наложи изчакване на летището или друга точка, докато се съберат всички пътници. Възможно е извозването до летището/ точката на отпътуване да бъде по-рано от очакваното. В този случай Туроператора не дължи неустойки и не заплаща разходи за престоя.
7.2.12. Автобусните пътувания се изпълняват от транспортни фирми, притежаващи необходимите документи ( лицензи, разрешителни и др). за осъществяване на автобусни превози в страната и чужбина. Всички използвани автобуси притежават необходимите документи и разрешителни за превоз на пътници в страната и чужбина. Всички автобуси са преминали технически преглед в срок и техническа проверка от компетентно техническо лице непосредствено преди конкретното пътуване.
7.2.13. В случай на извънредни , непредвидими обстоятелства, при повреда на транспортното средство, Туроператорът има сключен договор с транспортната фирма, гарантиращ предоставянето на резервен автобус в най-кратък срок. Срокът за терторията на България е 4 часа от установяване на повредата, за чужбина срокът е 10 часа. При невъзможност да осигури резервен автобус в срок, транспортната фирма за своя сметка осигурява настаняване на групата. В тези случай Туроператора съдейства за бързото отстраняване на повредата и безпрепятственото продължаване на пътуването. В този случай Туроператора прави възможното, пътуването да продължи с програма максимално близка до първоначално предвидената, като е възможна промяна в последователността или съкращаване на времето за посещение, или цялостната отмяна на посещение на някои обекти. Туроператора не е техническо лице и не може да отговаря за неизправности в транспортното средство. При редовни документи от страна на транспортната фирма въпроса следва да се отнесе до компетентните органи на ДАИ.
7.2.14. Туроператорът не дължи неустойка, не изплаща компенсации и не възстановява суми за пропуснати и неизконсумирани услуги в случаите описани в т.7.2.13. Всякакви претенции за обезщетения в тази насока от страна на Потребителя следва да бъдат отправени към транспортната фирма със съдействието на Туроператора.
7.2.15. Туроператрът не носи отговорност за изгубен, забавен, унищожен, повреден багаж или кражби. Потребителят следва да потърси индивидуално отговорност за щетите с иск към транспортната фирма.
7.2.16. Оставени вещи за съхранение, забравени вещи, намерени и предадени вещи се съхраняват в офиса на Туроператора до 30 дни сле д приключване на пътуването. След този срок последният не носи отговорност за съхранение и предаване на вещите. Не изплаща компенсации за загубването и унищожаването им и не отговаря по никакъв начин за тях.

7.3. САМОЛЕТНИ ПОЧИВКИ И ЕКСКУРЗИИ
7.3.1. За самолетни екскурзии и почивки, Туроператора използва редовни полети на авиокомпаниите: България Еър, Еър Франс, Алиталия, Иберия, Уиз Еър, Раян Еър,Вуелинг Еърлайнс,Трансавия, Луфтханса, Търкиш Еърлайнс, Катар Еъруейз и други.
7.3.2. Туроператортът предоставя на Потребителя информация за политиките за превоз и лимитите за багаж на авиокомпанията превозвач за конкретното пътуване. Със сключването на договора, Потребителя се задължава да спазва условията на авиопревозвача.
7.3.3. Туроператорът не носи отговорност за изгубен, забавен, унищожен, повреден багаж или кражби. Всички използвани полети са по редовни линии, самолетните билети са поименни, индивидуални и отговорност за щети следва да се търси индивидуално към авиокомпанията.
7.3.4. Туроператорът не носи отговорност в случай, че Потребителя е надвишил допустимите размери за багаж и го таксуват допълнително на летището. В тези случай глобата се заплаща на летище, самостоятелно.
7.3.5. Носенето на течности в опаковки над 100 мл, лекарства без индентификация, оръжия, остри и запалими предмети в ръчния багаж не е разрешено. Всички подобни вещи ще бъдат отстранени от ръчния багаж при проверката на летището. Потребителят е длъжен да се съобрази с изискванията , за да бъде допуснат на борда на самолета.
7.3.6. Туроператорът не носи отговорност за забавени полети, отменени полети и други промени в графика на авиокомпаниите. В подобни случаи в сила е Закона за гражданското въздухоплаване ЗГВ , като за прилагането му отговаря Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” ( ГД „ГВА”). Подробности за правата на пътниците можете да откриете на https://www.caa.bg/index.php.
Туроператора няма задължение да съдейства за получаване на парични обезщетения от авиопревозвачите от страна на Потребителя. За целта Потребителя следва да се обърне към съществуващите компетентни организации и фирми.
7.3.7. Местата в самолета се разпределят от авиокомпанията и не са обект на договорка и подмяна от страна на Туроператора. Ако Потребителя желае конкретни места може да ги заяви на място на летището при чекиране за редовните авиокомпании или с доплащане при изготвяне на резервацията при налични такива за нискотарифните авиокомпании.
7.3.8. При наложителна смяна на летището, авиокомпанията превозва пътниците за своя сметка до началната/крайната точка на пътуването.

VIII ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ
8.1.Туроператорът се освобождава от отговорност за неизпълнение или ненадлежно изпълнение на поетите от него с договора задължения, ако това неизпълнение се явява вследствие действието на обстоятелства на непреодолима сила, възникнала след сключването му.
8.2. Към обстоятелства на непреодолима сила в частност се отнасят: пожар, стихийни бедствия, военни операции от всякакъв характер, епидемии, актове на законодателната и изпълнителната власт, изменението на митническите и погранични правила, препятстващи изпълнението на задълженията, изменението на имиграционната политика, други обстоятелства извън разумния контрол на Туроператора. Срокът за изпълнение на задълженията му се отлага съразмерно на времето, в течение на което ще действат такива обстоятелства. Ако тези обстоятелства продължат повече от 10 дни, Туроператорa има право да се откаже от изпълнението на задълженията си по договора за пътуването и в този случай Потребителя няма да има право на обезщетение за претърпените или възможни загуби, пропуснати ползи и/или други вреди.
8.3.Туроператорът е длъжен своевременно да извести Потребителя за настъпването и прекратяването на обстоятелствата, препятстващи изпълнението на задълженията му.
8.4.При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено туристическото пътуване, и настъпили след пълно или частичното му заплащане на от страна на Туроператора на своите контрагенти, Туроператорът се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването и.
8.5.Надлежно доказателство за наличието на указаните по-горе обстоятелства и тяхната продължителност ще служат документите, издавани от съответните компетентни органи.

IX МЕСТА ЗА ОТПЪТУВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Място на отпътуване за самолетните екскурзии: Аерогара София, терминал Заминаващи
9.2. Място на прибиране за самолетните екскурзии: Аерогара София, терминал Пристигащи
9.3. Място на отпътуване за автобусни екскурзии: Паркинг пред централен вход на стадион „ Васил Левски”, София, освен ако други обстоятелства не налагат преместването на мястото на отпътуване.
9.4. Място на прибиране за автобусни екскурзии Паркинг пред централен вход на стадион „Васил Левски”, София, освен ако други обстоятелства не налагат преместването на мястото на отпътуване
9.5. Часът и мястото на отпътуване се препотвърждават 7 дни преди отпътуване, на предоставения имейл при резервация. При липса на предоставен имейл, Туроператора се свързва с Потребителя по телефон. При липса на контакт с потребителя и по телефон, всички възможни последствия са за сметка на Потребителя. Туроператорът си запазва правото за промяна на местата за отпътуване, като за целта информира Потребителя възможно най-рано.
9.6. Потребителят е длъжен да се запознае с информацията за пътуването, предоставена в седмицата преди отпътуването от Туроператора.
9.7. Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени часове са ориентировъчни. Възможни са закъснения поради незавсещи от Туроператора обстоятелства и непреодолими сили. В тези случаи Туроператора не носи отговорност и не възстановява заплатени суми за неизползвани услуги или загубено време.

Х НОЩУВКИ И НАСТАНЯВАНЕ
10.1. Няма единен стандарт за категоризация на хотелите и местата за настаняване. Туроператорът настанява Турстите в хотели с категория от 2* до 5*, съгласно местното законодателство на всяка страна, както и в хотели без категоризация ( само в чужбина). Категорията и/или условията за настаняване са описани към всяка програма. В случай, че хотелът не разполага с категоризация, туроператорът предоставя на потребителя детайлна информация какво е оборудването в стаите и условията в общите части на хотела.
10.2. Настаняването в хотелите винаги е след 14 часа, а освобождаването на стаите е от 10 до 12 часа, съгласно политиката на конкрeтния хотел. Изключение се прави само в случаите, в които Потребителя е доплатил за ранно настаняване или късно освобождаване и в случаите, когато хотелът разполага със свободни стаи. Преди настаняване и след освобождаване, багажът се оставя в предвиденото за целта помещение в хотела.
10.3. Туроператорът не гарантира свободни чадъри и шезлонги на плажа на хотела.
10.4. Туроператорът не гарантира свободни места в ресторанта, лобито или другите общи части и на хотела.